TÜZÜK


  VANGÖLÜ GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

   

   

  Derneğin Adı ve Merkezi

   

  Madde 1- Derneğin adı: ‘’Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Derneği’’dir. Derneğin merkezi Van İpekyolu’dur. Şubesi açılmayacaktır. 

   

  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

   

  Madde 2- Dernek, kentte görev yapan gazetecileri bir çatı altında toplayarak mesleki dayanışmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

  01. Düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Şehrimizde ve Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesine katkı sağlamak.

  02. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

  03. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

  04. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

  05. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

  06. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

  07. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.

  08. Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.

  09. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak organizasyonlar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

  10. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.

  11. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek, Müze kurmak

  12. Bölge ve Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.

  13. Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.

  14. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.

  15- İl merkezi ile ilçe ve kasabalarda yayın yapan gazete, radyo ve televizyonlar arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

  16- Yerel yayıncılığı güçlendirici her türlü faaliyette bulunmak.

  17- Bütün bu amaçlara ulaşılması için halkın gerçekleri öğrenme hakkına anayasadan alınan güçle sahip çıkmak.

   

  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

   

  1-Cemiyet, amacına ulaşmak için “Basın Ahlak Yasası” kuralları içinde, üyelerin görev yapmasını, eğitim ve karşılıklı iş birliği yapması açısından ilişkiler sağlamasını ve üyelerin eğitimini, geliştirmeyi sağlar, ulusal ve uluslararası diğer basın kuruluşları ile iş birliği yapar.

  2- Basında görev yapmanın bir uzmanlık işi olduğunu kamuoyuna benimsetmek, resmi ve özel kuruluşlar önünde basının çalışmalarını savunmak, bu konuda ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının desteğini sağlamak.

  3- Gazetecilerin maddi ve manevi gelişimini sağlamak, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek.

  4- Basın mesleğinin onurunu korumak, bu amaçla başka basın kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

  5- Üyelere sosyal yardım yapmak.

  6- Üyelerin meslekle ilgili çıkarlarını ve yaşam düzeylerini yükseltecek her konuda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak.

  7- Amaçlarına uygun çalışmalar için sosyal tesislere sahip olmaya yönelik çaba göstermek, bu tesisleri üye sayılarıyla orantılı olarak yaymak ve üyeleri faydalandırmak.

  8- Üyeleri için dinlenme ve eğlenme siteleri ya da konut sağlama amacına dönük kooperatifleri kurmak, bu amaçla kurulmuş kooperatiflere katılmak.

  9- Cemiyetin görüş ve düşüncelerini yansıtan aynı zamanda eğitici olan yayın organlarına sahip olmak için çaba sarf etmek.

  10- Türkiye’deki basın kuruluşlarıyla ilişkiler kurarak meslek kolaylıklarını sağlamak, eğitim ve karşılıklı iş birliği amaçlarına yönelik çaba göstermek.

  12- Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan mesleki kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları federasyon kuruluşuna katılmak veya kurulacak Federasyona üye olmak.

  12-Vangölü Gazeteciler Cemiyeti’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.

  13-Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.

  14-Mesleğin geliştirilmesi, cemiyetin, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı radyo, televizyon, gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak.

  15-Üyelerin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.

  16-Cemiyet üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde Yardım Sandığı’ndan kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak.

  17-Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.

  18-Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, organizasyonlar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.

  19-Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.

  20-Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.

  21-Gazeteciler Cemiyeti’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

  22-Van Markası’nın oluşumu ve güçlendirilmesi için çalışmak. Van’ın değer ve zenginlikleriyle Ülke’ye ve Dünya’ya tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

  23-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

  24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

  25-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

  26-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

  27-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

  28-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

   

  Derneğin Faaliyet Alanı

   

  Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

   

  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

   

  Madde 3- Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Derneğinde 3 farklı üyelik vardır.

   

  A-Asil üyelik

   

  1- Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu veya sözleşmeli, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir.

  2-Üyelerin basın mesleğine devam edip etmedikleri yönetim kurulunca altı ayda bir kez denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar üyeliğini kaybederler. Ancak, aşağıdaki üyelik süresi hesap edilirken, fahri üyelikte geçen zaman hesaba katılmaz.

  3-Cemiyet üyeliği 15 yıl sürmüş ve basın mesleğinde en az 15 yıl çalışanlar, emekli olduktan sonra da üyelikleri devam eder.

  4-Cemiyet üyelikleri 15 yıl sürmüş olanlar basın mesleğinden kesinlikle ayrılsalar bile üyelikleri devam eder.

   

  B-Fahri üyelik

   

  1-Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar başvuru gerektirmeksizin yönetim kurulu kararı ile “ fahri üye” kabul edilebilirler.

  2-Ayrıca üyelik başvurusu gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla en az bir yıl telif alarak çalışmalarına karşın geçimlerini sadece bu yolla sağlayanlar, en az 5 yıl basın kuruluşlarının gazetecilik dışı çeşitli birimlerinde çalıştıklarını kanıtlayanlar fahri üye olabilirler.

  3-Fahri üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye sayısının yarısını geçemez.

  4-Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

  5-Basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.

   

  C-Onur üyeliği:

   

  1-Mesleğe hizmetlerde bulunmuş kişiler, yönetim kurulunca onur üyesi seçilebilirler. Bu seçim yönetim kuruluna katılanların oybirliğiyle yapılır. Yönetim kurulu bir dönemdeki görev süresi içinde beşten fazla onur üyesi seçemez.

   

  Madde 4- Üyeliğe giriş koşulları

   

  1-Van, sınırları içinde çalışıyor olmak.

  2-5253 sayılı yasadaki koşullara sahip olmak

  3-Sarı basın kartı taşıyanlar

  4-212 sayılı yasaya göre sözleşmeli olarak en az bir yıldan beri çalıştığı halde sarı basın kartı almamış olanlar.

  5-1475 sayılı yasaya tabi olup gazete, ajans ve televizyonların haber servisinde en az bir yıl çalışmış olanlar.

  6-Telif ücreti karşılığı sözleşmeli habercilik yapanlardan en az iki yıl çalışmış olanlar.

  7-Van’da bu amaçla kurulan başka bir cemiyete üye olmamak.

  8-Yönetim Kurulu Van dışında yukarıda ki şartlara haiz olanları cemiyet asil üyeliğine seçebilir.

  9-Üye olmak isteyenin öneri bildirgesini alan yönetim kurulu 30 gün içinde belgeleri inceleyerek aday hakkında karar verir.

  10-Yönetim Kurulu koşullara uymayan adayların belgelerini ilgiye geri gönderir. Eksik koşullar tamamlandığı zaman aynı aday yeniden başvurabilir.

  11-Bir adayın üyelik istemi yönetim kurulunca incelenirken, bu tüzükte “Bir üyenin cemiyetten kesinlikle çıkartılması” için öngörülen maddeler dikkate alınır. Yönetim kurulu bu hal nedeniyle üyeliği geri çevirirse, gerekçe göstermek zorunda değildir.  

  12-Üyeliğe kabulü için sakınca görülmediği kendisine bildirilen aday, bu bildirgeyi asılışın izleyen 15 gün içinde genel kurulunun belirleyeceği giriş bağışını cemiyet yönetim kuruluna ödeyerek üyelik sıfatını kazanır.

  13-Üyeler cemiyete yılda Genel kurulunun belirlediği üyelik aidat vermekle yükümlüdür.

   

  Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

   

  Üyelikten Çıkarılma

   

  Madde 6: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

  3-Yazılı ikazlara rağmen bir takvim yılına ait borcunu, yıl bittiğinde ve kendisine uyarı yapıldığı halde ödemediği için yönetim kurulu kararıyla cemiyetten çıkarılmak.

  4- Disiplin (Onur) kurulu kararıyla ve kesin olarak cemiyetten çıkarılmak.

  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

  6-Kendi dileği ile ayrılmak

  7-Gazetecilik mesleğinden ayrıldığı için yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmak.

  8-Üyeliğe kabul tarihinde üyeliğe engel durumunu gizleyenler, bu durumun sonradan belirlenmiş olması.

  9-Vangölü Gazeteciler Cemiyeti’nin amaçları ve ilkeleri ili bağdaşmayan meslek kuruluşlarına üye olmak.

  10-Üyenin ölümü halinde.

  11-Van’da bu amaçla kurulan başka bir mesleki derneğe üye olmak.

  12-Cemiyetin asil üyeliğini yitirdiğine karar verilenler, durum usulen posta veya elektronik posta ile bildirilir. 

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

   

  Madde 7: Cemiyet üyeliği aşağıdaki yollardan biriyle yeniden kazanılabilir.

  1-Kendi dileğiyle ayrılan ya da gazetecilik mesleğinden çıkartılmış olan üye yeniden cemiyete girmek isterse ilk başvurusunda yapılan işlemler uygulanır.

  2-Fahri üye yeniden gazeteciliğe başladığını belgelendirirse yönetim kurulu kararıyla ve başka işlem gerekmeksizin yeniden asil üye olur.

  3-Fahri üyelikte gecen süre için aidat istenmez ve bu süre hiçbir konuda üyelik kıdemine dahil edilmez.

  4-Aidatını ödememiş olduğu için çıkartılmış üye bu kararın kendisine bildirilmesinden en az bir yıl sonra tüm borçlarını ödeyerek ve yeni bir üye gibi başvurabilir.

  5-Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak üyelikten çıkartılmış olanlar yeniden üye olarak alınamazlar. Genel kurul kararı ile haklarının iade edilmesi hükmü saklıdır.

   

  Madde 8- Fahri ve onur üyeleri genel kurullarda oy vermek ve oy almak hakkına sahip değillerdir.

   

  Dernek Organları

   

  Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  A-Genel Kurul

  B-Yönetim Kurulu

  C-Denetleme Kurulu

  D- Disiplin Kurulu

   

   

  Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

   

  Madde 10- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

   

   

  Genel Kurul;

   

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

  2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

              Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Temmuz ayı içersin de, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

   

  Çağrı Usulü

   

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

   

  Toplantı Usulü

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

   

  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

   

  Madde 11- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

   

  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

   

  Olağanüstü Toplantı:

   

  Madde 12:  Yönetim kurulu gerekli görüldüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bundan başka üyelerden en az beşte birini yazılı isteği ya da denetleme kurulu isteği üzerine yönetim kurulu, olağanüstü genel kurulu toplamak zorundadır. Ancak denetleme kurulunun isteği halinde olağanüstü toplantıyı gereklendiren nedenler için daha önce yönetim kurulunun uyarılması gerekir. Olağanüstü genel kurulun toplantısı için en son olağan toplantıda katılmış üye listeleriyle işlem yapılır. Olağanüstü toplantıdan gündem dışı toplantı yapılmaz.  

                                                                          

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

                                                                                                      

  Madde 13: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

  1- Dernek organlarının seçimi.                                                                                                                               2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.                                                                                                                    3- Yönetim ve denetleme kurallarının raporlarının görüşülmesi ve ibrası.                                                   4- Yönetim kurulunca hazırlanmış bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek onaylanması.

  5- Derneğin gerekli taşınmaz malları satın almak veya ellindeki taşınmazları satmak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

  6-Mesleki federasyon ya da uluslararası kuruluşlara üye olunması veya üyelikten çıkarılması.

  7-Yönetim kurulu disiplin kurulu kararlarından yasalar ve tüzük gereğince yeniden incelenebilir onların görüşülmesi ve karara bağlanması.

  8-Bu tüzükte yazalı amaç ve ilkelerin gerçekleşmesi için derneğin tüm organlarına ve üyelere gerekli talimat ve yetkilerin verilmesi, dernek adına gerekli görülen kararların alınması.

  9-Kurulacak mesleki federasyonlara katılmak kararı vermek ve bu konuda yönetim kuruluna gerekli işleri yürütmek üzere yetki vermek,  federasyona üye olunması halinde federasyon tüzüğünde belirtilen nitelik sayıda delege seçmek.

  10- Vangölü Gazeteciler Cemiyeti için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya Cemiyet malı taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca Cemiyet için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

  11-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

  12-Derneğin vakıf kurması,

  13-Derneğin feshedilmesi

  Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

   

  Federasyon Temsilcisi:       

                                                                                                                                                                  Kuruluş:      

                                                                                                                                                                                            Delegeler, genel kurulca gizli oyla ve cemiyet asil üyeliğinde bulunan, 212 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan ve çalıştırılanlar arasından seçilir.   

                                                                                                                                             

  Görev ve yetkileri:     

                                                                                                                                                                          Vangölü Gazeteciler Cemiyeti federasyonu delegeleri, gazeteciler federasyonunun iki yılda bir toplanan genel kurulunda,  federasyonun genel kurulunun tabi üyesi olan yönetim kurulu başkanı ile birlikte Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'ni temsil eder.  Federasyon kurallarına seçilebilir, görev ve yetkilerini kullanır.    

   

  Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Madde 14: Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

   

  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri   

      

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  1- Cemiyet tüzüğünün hükümleri ve genel kurulun verdiği direktifler sınırı içinde cemiyetin amacına yönelik tüm yönetim işlemleri yapar.                                                                                                                                                    2- Cemiyet yönetim mesleki ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesi, cemiyetin mali ya da kullanma hakkı sahibi bulunduğu tesislerin kullanılması gibi yönetmelikler yapar ve bunu uygular.                                                                       

  3- Her çeşit görev için personel atar. Gereğince personelin işine son verir.                                                                                                                                                                      4- Genel kurulun onayladığı bütçeyi uygular, ikinci toplantısında iki yıllık bir çalışma programı hazırlar. Seçimden sonra yönetim ve denetim kuruluna seçilenleri 30 gün içinde mahalli mülki amirlerine bildirir.                                                                                                                                                                                                     5- Yasaların ve yasa hükümlerinin karar ve emirlerinin cemiyet adına uygulanmasını sağlar.                                                         6- Cemiyet amaçlarına uygun olarak her biçim ve her konuda organizasyonlar ve parasal olanak sağlanması atılım, eğitim ve araştırma kararları verir, uygular.                                                                                                    7- Görevlerini başarmak için kendi sorumluluğu altında ve gerektiğinde üyeleri dışında kişiler de görevlendirerek komiteler komiteler kurar.                                                                                                                                      8- Disiplin kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.                                                                                                        9- Görev dönemi sonunda çalışma raporunu ve sonraki dönem içerisinde bütçe tasarısını hazırlayarak genel kurula sunar.                                                                                                                                                                                   10- Üye kabulüne ve tüzük hükümlerine göre üyelikten çıkartmaya karar verir.                                                                           11- Federasyon üyesi olunması halinde, federasyon ile her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek, genel kurulda seçilen asil ve yedek delege listesini seçilenlerin niteliklerini de belirterek, 15 gün içinde federasyon başkanlığına göndermek, federasyon niteliğinde belirtilen dönem ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek. 

  12- Genel kurulun verdiği yetki ile tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

  13-Yönetim Kurulu en az bir ayda bir toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantı günü saptanır. Gerektiğinde başkan veya ikinci başkan bir sonraki toplantının gününü saptar.

  14-Yönetim Kurulu üyelerinden biri üst üste üç toplantıya izinsiz gelmezse çekilmiş sayılır.                                                                                   15-Yönetim kurulundaki boşalmalar nedeniyle ve yedeklerde çağrıldığı halde yönetim kurulu üye tam sayısı yarıdan bir aşağıya düşerse, denetleme kuruluna bilgi verilir ve denetleme kurulu bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu işlemin yapılamaması halinde yasa hükümleri uygulanır.                                                                                    

  16-Yönetim Kurulu cemiyetin parasal sorunlarının tümünü tek kasa düzeni içinde derlemekle sorumludur. Sosyal çalışmalar, cemiyet tesislerinin gelir ve giderleri ayrı ayrı hesaplar halinde tutulsa bile cemiyet tek kasa düzeni ile çalışır. Cemiyet hesaplarına işlenir. 

  17- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

  18-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

  19-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

  Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  20-Yönetim kurulu, ihtiyaç halinde iktisadi işletme kurabilir veya kurulu bir iktisadi teşekküle iştirak edebilir.

  21-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

                                                                                                    

  Kurul üyelerinin kişisel yetki ve sorumlulukları   

   

  Madde 15: Yönetim kurulu genel kurulu ve yasalara karşı bir bütün olarak sorumludur.                                                          

   

  Başkan: Başkan cemiyeti temsil eder. Cemiyet adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine verebilir.                                                                                                   Yönetim kurulunun ve cemiyetin bünyesinde kurulacak komisyonların doğal başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden her birinin cemiyet adına yaptığı işlerin bu sorunun ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere geciktirilebilir. Başkanın yönetim kurulu adına salt yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırını günün koşullarına göre yönetim kurulu saptar.                                                                                                      

   

  İkinci başkan: İkinci başkan, başkanın her konuda yardımcısıdır ve onun bulunmadığı hallerde kendisine ait tüm görevlerini yerine getirir. Cemiyetin tesislerinin yönetimi konusunda yetkili ve sorumludur.                                                                                                                                                                                                               

   

  Genel Sekreter: Cemiyetin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yürümesini sağlar. Ücretli ve anlaşmalı personelden parasal işlerde çalışanlarla, tesislerde çalışanların sayman ile birlikte doğrudan doğruya amiridir. Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Cemiyetin tüm organları ve üyeleri ile olan ilişkileri organize eder. Tüm görevlerini yaparken yönetim kurulu üyelerinden her birinin özel yardımını istemek yetkisine sahiptir. Kurulun görev dönemi sonunda hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını hazırlar.                                                                         

   

  Sayman: Sayman cemiyetin tüm parasal işlerinden bu işlerin defterlere ve kayıtlara geçirilmesinden, cemiyetle ilgili vergi, sigorta işlerinin tahakuku ve ödenmesi  gibi konulardan sorumludur. Cemiyet adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun olarak yapılmasına, cemiyet gelirlerinin her çeşidinin izlenmesini ve derlenmesini sağlar. Cemiyetin muhasebe personelinin sekreterle birlikte amiridir. Cemiyete ait tesislerin muhasebe ile ilgili işlemlerini yönetim kurulu adına denetler ve izler. Yönetim kuruluna bilgi verir. Genel kurula sunulacak hesap raporunu ve bütçeyi taslak halinde yönetim kuruluna sunar. Genel kuruldan geçmiş olan bütçeyi uygular. Cemiyetin parasal durumu hakkında en fazla iki aylık aralıklarla yönetim kuruluna rapor imza yetkisi verir. Yönetim kurulu gerektiğinde hazırlanması için uygun bir süre vererek her zaman böyle bir rapor isteyebilir. Cemiyet kasasında 10.000.00 liradan fazla para tutulamaz. Cemiyet parasının hangi bankalara yatırılacağını yönetim kurulu saptar.                                                                                                                          

   

  Kurulun diğer üyeleri: Her biri yönetim kurulunun özel bir konu için ya da görevi üyelerden birine yardım için geçici olarak vereceği görevlerden kaçınmazlar.                                                                                                                                 

   

  Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

   

  Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

     

  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                                                                                                                                                                                        

  Denetim kurulu en az yılda bir yönetim kurulu çalışmalarını denetler. Cemiyetin bütün hesaplarını muhasebe defter ve kayıtlarını inceler. Gördüğü aksaklıkları yazı ile yönetim kuruluna bildirir. Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı konusunda ise yasal bir suç ya da cemiyetin önemli şekilde zarara sokacak bir uygulama görürse yönetim kurulunun bunu düzeltmesini ister. Düzeltme sağlanmazsa genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim kurulu her zaman denetleme kurulunu göreve çağırabilir. Belirli konularda düşüncesini belirtmesini isteyebilir.

  Denetleme kurulu görev dönemi sonunda hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurula sunar.

  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

   

  Disiplin (onur) kurulu:                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  Madde 12: Disiplin kurulunun görevi, cemiyet üyeleri tarafından cemiyeti ve basın mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmaması için önlemler alma, cemiyet üyelerinin karşılıklı saygı içinde sağlamaktır. Disiplin kurulu bu görevi yapabilmek için gerektiğinde üyelere bu tüzüğe göre cezalar verebilir. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde inceleme ve araştırma yaptıktan sonra ilgilileri dinler. Hakkında karar verilmesi istenen üyenin yazılı savunmasını alır, soruşturmaya girişir ve kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üyenin disiplin kuruluna cevap verme zorunluluğu vardır. Savunması istenen kişi yazılı savunma vermekte kaçınırsa, karar saptanmadan savunma alınmaksızın karar verilebilir. Disiplin kurulu kendisine gönderilen her oy için,  savunma alınmış ya da verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak koşuluyla en geç bir ay içinde karar vermiş olmak zorundadır.   

                                                                                                                                                                                     Madde 13: Disiplin kurulunun üyelere vereceği cezalar şunlardır:

  1- Cemiyet üyeliğinden kesin çıkarılmak: Asil üye cemiyet üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan süresiz olarak yoksun kalır.                                                                                                                                                                             2- Cemiyetten geçici çıkartmak: Üyenin üyeliğini kazandırdığı tüm haklardan 12 aydan fazla olamamak üzere yoksun bırakılması ve bunun ilgili görülen üçüncü şahıslara duyurulması.                                                   3- Açık uyarma:  Bir üyenin davranışının uygunsuz görüldüğü bir yandan kendisine bir yandan tüm üyelere duyurulması. 

  4-Uyarma: ilgiliye davranışlarını uygunsuz bir yazıyla bildirilir.

   

  Madde 14: Disiplin kurulu aşağıdaki davranışlarda bulunduğu saptanan üye hakkında yönetim kurulunun da onayı ile üyelikten çıkartılma cezası verir.

  1-Cemiyet amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışta bulunanlar.

  2-Cemiyetin adını kötüye kullanarak maddi manevi kişisel çıkar sağlayanlar.

  3-Cemiyet tüzüğünün ve yasalarının verdiği yetkiyi kullanan organlarının kararlarının uygulamasında ısrarla engel çıkaranlar.

  4-Cemiyet organlarının üçüncü şahıslara karşı, küçük düşürücü davranışlarda bulunanlar ve konularda sözlü ve yazılı beyanlarda bulunanlar.

  5-Cemiyeti ilgilendirmezse bile onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olanlar.

  6-Bu kararlara karşı ilk olağan genel kurul toplantısında “Kararın düzeltilmesini istemek” ilgilinin hakkıdır. Kesin çıkartılma kararının genel kurul toplantısında en geç bir hafta önce yönetim kuruluna başvurarak isteğini gündeme aldırması gereklidir. Genel kurul, disiplin kurulunun kararını hafifletmek ya da cezayı tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak, bu halde görevini yapmış olan disiplin kurulu ve yönetim kurulu üyeleri maddi ve manevi tazminat hakkı söz konusu olamaz.

   

   

   

  Derneğin Gelir Kaynakları

   

  Madde 15: Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin Derneğinin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

  2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

  3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

  6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

  7-Cemiyetin sahip olduğu yada hangi hukuk yoluyla olursa olsun kullanmaya ve faydalanma hakkına sahip olduğu sosyal tesisleri işletilmesinden elde edilecek gelirler.

  -Mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,

  -İktisadi işletmelerden elde edilen kârlar.

  -Reklam ve sponsor gelirleri,

  -Ürün satışından elde edilen gelirler.

  -Borçlanma.

  -Diğer gelirler.

   

  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

   

  Madde 16: Defter tutma esasları;

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

   

  Kayıt Usulü

   

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

   

  Tutulacak Defterler

   

  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-Karar defteri: Cemiyet yönetim kurulunun tüm kararları, gün, sıra ve sayısı belirtilerek bu deftere yazılır ve üyelere imzalanır.

  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

   

  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

   

  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

   

   

  Defterlerin Tasdiki

   

  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

   

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

   

  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

   

  Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

   

  Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

   

  Alındı Belgeleri

   

  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

   

  Yetki Belgesi

   

  Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

  Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

   

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

   

  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

   

  Beyanname Verilmesi

   

  Madde 18-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

   

  Bildirim Yükümlülüğü

   

  Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

   

   

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

   

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

   

  Taşınmazların Bildirilmesi

   

  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

   

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

   

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

   

  Değişikliklerin Bildirilmesi

   

  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

   

  Temsilcilik Açma

   

  Madde 20-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

   

  Derneğin İç Denetimi

   

  Madde 21-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

   

   

  Derneğin Borçlanma Usulleri        

   

  Madde 22-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

   

  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

   

  Madde 23-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

              Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

   

  Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

   

  Madde 24-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

   

  Tasfiye İşlemleri

   

  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

   

  Siyaset yasağı


  Madde 25 -Vangölü Gazeteciler Cemiyeti’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti sorumlu değildir.

   

  Hüküm Eksikliği

   

  Madde 26 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

   

   

   

   

   

   

  Sıra No

  Adı ve Soyadı

  Görev Unvanı             

  1

  Osman Bekleyen

  Başkan

  2

  Şükrü Akyüz

  Başkan Yardımcısı

  3

  Yılmaz Tekin

  Sayman

  4

  Aytaç Aykaç

  Sekreter

  5

  Levent Harman

  Üye

  6

  Yusuf İdiz

  Üye

  7

  Fatih Sevinç

  Üye

   

   

   

   

  Bu tüzük 22 (Yirmiiki) maddeden ibarettir...

Duyurularımız

Basın Açıklamaları

Başkanın Mesajı


 • Fatih Sevinç
 • Cemiyet Başkanı

Üyelik